akti-kentro-meleton-kai-erevnas-private-company-limited-by-guarantee-180827